Sakrament Bierzmowania

?Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (KKK 1285)

Bierzmowanie określane jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Od ludzi dojrzałych wymaga się odpowiedzialności, w tym przypadku ? świadomego i konsekwentnego praktykowania wiary. To nie może być przymus (ze strony rodziny czy księdza), teatr czy pusta formalność. Młody człowiek, który chce otrzymać dary Ducha Świętego, pogłębiające więź z Bogiem i pomagające aktywniej żyć we wspólnocie Kościoła, musi przekonać innych, że jest osobą modlącą się, formującą sumienie i prowadzącą szczere życie sakramentalne (zwłaszcza poprzez regularną spowiedź i pełne uczestnictwo w Eucharystii).

Spotkania formacyjne przed bierzmowaniem w naszej Parafii odbywają się dla klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej (każda klasa raz w miesiącu, zgodnie z ogłoszeniem). Na spotkanie składa się uczestnictwo w Mszy świętej oraz udział w konferencji. Spotkania są zapowiadane w ogłoszeniach. W czasie Wielkiego Postu, kandydaci do bierzmowania uczestniczą w nabożeństwach Drogi Krzyżowej oraz w niedzielnym nabożeństwie Gorzkich Żali.

Czego wymaga się od kandydata do bierzmowania?

 • Udział w katechezie szkolnej, która pozwoli pogłębiać wiedzę religijną.
 • Udział w rekolekcjach przed bierzmowaniem.
 • Prowadzenie Indeksu Formacji Katolickiej.
 • Udział w trzyletniej parafialnej katechezie dla kandydatów do bierzmowania, zwieńczeniem której jest egzamin z wiedzy religijnej oraz rozmowa z księdzem odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania.
 • Udział w życiu religijnym parafii, tj. uczestnictwo: w nabożeństwach październikowych i majowych, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach, rekolekcjach parafialnych.
 • Przedstawienie uzupełnionego Indeksu ? wiedza i praktyki religijne np. comiesięczna spowiedź.
 • Wybranie i dostarczenie metryki chrztu, jeśli ten sakrament przyjęty był w innej parafii niż aktualne zamieszkanie i przygotowanie do bierzmowania.
 • Udział w próbach przed bierzmowaniem.
 • Udział w nabożeństwie, podczas którego udzielany jest ten sakrament i radosne przyjęcie Darów Ducha Świętego.

Świadek Bierzmowania musi spełniać warunki określane prawem kościelnym:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanie.
 • Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.