REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO Humniska – Krzyżówka

I. Administracja:

 1. Cmentarz w Humniskach-Krzyzówka jest własnością parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Humniskach.
 2. Czynności zarządu i bieżącą administrację wykonuje ksiądz proboszcz ww. parafii, działający w imieniu i na rzecz tej parafii (zwany w dalszej części niniejszego regulaminu administratorem).
 3. Sprawy administracyjne cmentarza są przyjmowane w godzinach działania kancelarii parafialnej.
 4. Odpowiedzialnym za wszelkie sprawy porządkowe na cmentarzu jest administrator oraz grabarz.
 5. Do obowiązków grabarza należy w szczególności:
  • przygotowanie grobów ziemnych lub murowanych, przygotowanie do pochówku grobów istniejących (ściąganie płyty, przygotowanie piwniczki) oraz zabezpieczenie grobów po pochówku (założenie płyty, zabezpieczenie grobowców).
  • troska o porządek na terenie cmentarza oraz obejścia wokół cmentarza
  • doraźne prace naprawcze i remontowe
  • oraz inne prace zlecone przez administratora

II. Kwestie pogrzebowe:

 1. Szczegóły pogrzebu (miejsce na cmentarzu, data, godzina) są ustalane w kancelarii parafialnej z proboszczem lub delegowaną przez niego osobą duchowną.
 2. Dokumentami wymaganymi do pochówku są: karta zgonu oraz odpis skrócony aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
 3. Opłatę za prawo do pochówku zmarłego parafianina należy uiszczać u administratora. Informacja na temat opłaty stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu cmentarza
 4. Na cmentarzu może być pochowany parafianin oraz osoba spoza parafii, która ma na cmentarzu grób rodzinny. Pochówek osoby spoza parafii wymaga zgody administratora.

Organizacja modlitw/y ( np. różaniec) za zmarłego za wyjątkiem mszy i ceremonii pochówku należy do rodziny zmarłego.

 1. Prawo do dysponowania grobem i pochówku na danym miejscu uzyskuje się po uiszczeniu opłaty zawartej w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Lecz nie oznacza nabycia prawa własności danego miejsca.
 2. Klucz do kaplicy otrzymuje się od administratora lub osoby wyznaczonej przez administratora.
 3. Sprawowanie obrzędów pogrzebowych przez duchownych innych wyznań, Kościołów lub ceremoniarza świeckiego wymaga zgody proboszcza w/w parafii.
 4. Ksiądz proboszcz ma prawo odmówić odprawienia mszy oraz pogrzebu katolickiego w przypadkach wskazanych w Kodeksie Prawa Kanonicznego (Kanon 1184 – § 1).
 5. Pochówki na cmentarzu odbywają się w grobach już istniejących albo w miejscu wyznaczonym do bieżącego chowania według planu pochówków zatwierdzonego przez księdza proboszcza w/w parafii.
 6. Administrator cmentarza nie prowadzi rezerwacji miejsc pochówku dla osób żyjących poza miejscami wymienionymi w punkcie 10.

III. Porządek na cmentarzu

 1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego najbliższym otoczeniu spoczywa na osobie dysponującej grobem.
 2. Za stan techniczny elementów zagospodarowania grobów (np. ławka) i ich otoczenia (np. utwardzona część gruntu) odpowiadają dysponenci grobów.
 3. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności:
 • Ceremonia pogrzebowa
 • ekshumacja zwłok bądź przeniesienie ich do innego grobu
 • budowa nowego pomnika:
  • grób pojedynczy: dziecko (120 cm x 60 cm), dorosły (210 cm x 100 cm)
  • grób podwójny (210 cm x 180 cm)
  • miejsce na urnę (60 cm x 40 cm)
  • inne wymiary muszą być uzgodnione z administratorem cmentarza
  • odstęp miedzy grobami nie może być większy niż 60 cm
 • remont pomnika
 • budowa ławek, betonowych podestów przy grobie ,kwietników i innych elementów ozdobnych
 1. W przypadku ustawienia ławki lub wykonania zagospodarowania otoczenia ograniczający lub utrudniający sprawowanie opieki nad sąsiednimi grobami, dysponent grobu jest zobowiązany do usunięcia ww. elementów w terminie wskazanym przez administratora.  W razie nie wykonania zobowiązania w terminie ww. elementy zostaną usunięte przez administratora na koszt dysponenta grobu przy którym dane utrudnienie powstało.  
 2. W przypadku wystąpienia warunków mogących stwarzać zagrożenie dla osób przebywających na terenie cmentarza, administrator upoważniony jest do jego zamknięcia

 IV. Zabrania się:

 • wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora
 • prowadzenia działalności handlowej oraz zbiórek pieniężnych bez pozwolenia administratora
 • wprowadzania zwierząt.
 • Wyjątek: pies przewodnik dla osoby niepełnosprawnej, starszej lub innej osoby, która ze względów zdrowotnych ma prawo do korzystania z pomocy psa przewodnika
 • Wyrzucania śmieci
 • prowadzenia prac kamieniarskich bez zezwolenia
 • jeżdżenia jednośladami, deskorolkami i wrotkami
 • samowolnego sadzenia drzew i krzewów oraz ich usuwania
 • picia alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających
 • słuchania głośnej muzyki lub hałasowania

V. Gospodarka odpadami

Opłaty na utrzymanie cmentarza:

 1. Parafianie płacący regularne składki na kościół – są zwolnieni z opłat za cmentarz;
 2. Parafianie, którzy nie płacą składek na kościół, są zobowiązani do uiszczenia rocznej opłaty za utrzymanie cmentarza w wysokości 100zł rocznie. W przypadku braku tychże opłat, koszt pochówku zostanie zwiększony o 1000zł.
 3. Odpady organiczne (np. ziemia, żywe kwiaty) można przez cały rok składować na kompostowniku w wyznaczonym miejscu. 

VI. Prace kamieniarskie:

 1. Wszyscy wykonawcy mają prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach, po uzgodnieniu z administratorem lub grabarzem.
 2. Usługi kamieniarskie i budowlane mogą być wykonywane na cmentarzu od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 20:00.
 3. Wykonawcy usług kamieniarskich i budowlanych zobowiązani są do wywozu z terenu cmentarza gruzu i resztek poprzedniego wystroju grobu oraz nadmiaru ziemi.
 4. Prace przy nagrobkach należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach ani sporów z ich dysponentami. Wykonawca przedmiotu prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywanych prac.
 5. Administrator ma prawo zakazać wykonywania kolejnych prac na cmentarzu wykonawcy, który przy wykonywaniu w/w prac naruszył warunki niniejszego regulaminu, w szczególności pozostawił po zakończeniu prac materiały, narzędzia, odpady lub nieporządek.
 6. Na czas pogrzebu i pochówku wszystkie prace kamieniarskie mogące zakłócić uroczystość powinny zostać wstrzymane.

VII. Inne:

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na grobach wynikłe z działania lub zaniechania osób trzecich (np. dewastacji lub rabunku), z powodu winy dysponenta grobu oraz przyczyn o charakterze siły wyższej (m. in. klęski żywiołowe, zjawiska atmosferyczne, itp.). Dysponent grobu może ubezpieczyć go we własnym zakresie.
 2. Poświęcone przedmioty (np. stary krzyż, figurka Pana Jezusa,), które zostały usunięte z grobu, prosimy przekazywać grabarzowi.
 3. W sprawach pominiętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 roku.

Integralną częścią niniejszego regulaminu jest Załącznik nr 1 (zob. niżej)

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 29.01.2023 r.

Regulamin przyjęto na spotkaniu Rady Parafialnej dnia 21.01.2023 r. 

ZAŁĄCZNIK nr 1

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Parafialnej w dniu 21.01. 2023 roku ustala się:

 1. Opłata za Kaplicę pogrzebową zmarłego parafianina;
 2. a) który nie uiszczał składek na kościół, wynosi 500 zł.
 3. b) który systematycznie wpłaca składki na kościół – nie wnosi opłaty za użytkowanie kaplicy.
 4. W przypadku osoby spoza parafii opłata za korzystanie z kaplicy jest ustalana w wysokości 500 zł.
 5. Opłaty za organistę i kościelnego są ustalane i załatwiane osobno z księdzem proboszczem.
 6. Opłata za przygotowanie grobu do pochówku jest ustalana z grabarzem.

Ofiary na utrzymanie cmentarza: 

 • przelew na konto parafii z dopiskiem: Darowizna na utrzymanie cmentarza / nazwisko rodziny / numer domu
 • koperta z nazwiskiem i numerem domu (wrzucić na tacę lub dostarczyć administratorowi)
 • Telefon Kontaktowy do Grabarza607524901, 576604598

Konto bankowe: 41 1240 2324 1111 0000 3314 8083