Święcenia biskupie ks. prał. Krzysztofa Chudzio

W pierwszą sobotę, 2 maja 2020 r., w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu odbyły się święcenia biskupie ks. prał. Krzysztofa Chudzio, proboszcza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jasienicy Rosielnej, którego papież Franciszek mianował biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej

Uroczystej Eucharystii połączonej z udzieleniem święceń biskupich przewodniczył abp Adam Szal, metropolita przemyski. Ksiądz Arcybiskup w słowach wprowadzenia zaznaczył, że udzielane święcenia biskupie są niezwykłe w scenerii panującej w świecie epidemii, a pomimo tych trudnych okoliczności Kościół jest, nadal żyje i idzie z wysiłkiem, by zbawiać ludzi – głosić słowo Boże i sprawować sakramenty.

Po odczytanej Ewangelii od przywołania mocy Ducha Świętego, przedstawienia elekta i potwierdzenia jego wyboru, rozpoczął się obrzęd święceń biskupich. Ks. prał. Bartosz Rajnowski, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Przemyślu odczytał nominację Stolicę Apostolskiej.

Następnie w homilii Ksiądz Arcybiskup Adam Szal podkreślił istotę Objawienia Bożego, które odkrywa przed człowiekiem, jak wierny i miłosierny jest sam Bóg. Tę prawdę o Bogu odkryła Maryja – patronka dnia dzisiejszego, – która w postawie wierności Bogu otworzyła się na łaskę Jego miłosierdzia. Metropolita Przemyski rozważając o wierności i miłosierdziu Boga złożył także życzenia Biskupowi Nominatowi: <Niech miłość i wierność cię strzeże; przymocuj je sobie do szyi, na tablicy serca je zapisz, a znajdziesz życzliwość i łaskę w oczach Boga i ludzi> (Prz 3,3-4) Księże Biskupie Krzysztofie! Pamiętaj, że Pan Bóg obiecuje zbawienie tym, którzy są mu wierni i którzy ufają w Jego Miłosierdzie. Mówił o tym Chrystus, uprzedzając uczniów o niełatwym ich życiu: <Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony> (Mt 10,22; Mk 13,13). Bądź więc wierny Panu Bogu, a On zajmie się Tobą. Ciebie odszukał Duch Święty spośród prezbiterium przemyskiego i zaufał Ci, licząc na Twoją wierną, godną i pełną miłości służbę Kościołowi przemyskiemu. Bądź w tej służbie również wytrwały jak Maryja i cierpliwie umacniaj wiarę, tych do których trafisz z biskupią posługą. Ucz ich o potrzebie zawierzenia się Bożemu Miłosierdziu. Bądź jako biskup człowiekiem dobrym, roztropnym, rzetelnym, konsekwentnym. Zawsze pamiętaj, że wierność i miłość miłosierna budują i umacniają Kościół święty. Dziś… wpatruj się w serce Maryi, Jemu ufaj i swoje serce kształtuj na wzór Serca Bożego i Niepokalanego Serca Maryi! 

Po homilii rozpoczął się dialog pomiędzy głównym konsekratorem a elektem do święceń, dotyczący wypełniania zadań urzędu apostolskiego. Z kolei przy śpiewie litanijnym i wzywaniem wstawiennictwa świętych Nominat w postawie leżącej żarliwie modlił się przed przyjęciem łaski płynącej ze święceń. Następnie miał miejsce najważniejszy moment święceń – włożenie rąk i modlitwa konsekracyjna. Współkonsekratorami podczas obrzędu święceń byli: abp Józef Michalik, arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej i jej biskup pomocniczy Stanisław Jamrozek. Na zakończenie obrzędu Arcybiskup namaścił olejem krzyżma głowę Biskupa Krzysztofa, przekazał księgę Ewangelii, aby głosił słowo Boże z całą cierpliwością i umiejętnością oraz wręczył insygnia pasterskiego posługiwania: pierścień, mitrę i pastorał.

Na uroczystość święceń biskupich listy gratulacyjne nadesłali m.in.: Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, Prezydent Rzeczypospolitej Polski Andrzej Duda. Z kolei w imieniu prezbiterium przemyskiego głos zabrał Dziekan Dekanatu Domaradzkiego ks. Tadeusz Pikor, a następnie w imieniu wiernych całej archidiecezji – Prezes Akcji Katolickiej Danuta Figiela. Słowo pozdrowienia i życzeń przekazali również abp Eugeniusz Popowicz, Metropolita Przemysko-Warszawski Kościoła Greckokatolickiego w Polsce oraz bp Jan Niemiec, biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie.

Na zakończenie słowo do zgromadzonych w Archikatedrze i uczestniczących przez media w uroczystości święceń skierował nowowyświęcony ks. bp Krzysztof Chudzio. Zachęcamy do obejrzenia transmisji Mszy św. z udzieleniem święceń biskupich.

Ks. bp Krzysztof Chudzio urodził się 25 czerwca 1963 r. w Przemyślu. Pochodzi z parafii pw. NMP Królowej w Buszkowicach. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu i zdaniu matury, w roku 1982 rozpocząć formację do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W roku 1988 uzyskał stopień magistra teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjąć 24 czerwca 1988 roku w katedrze przemyskiej z rąk bp Ignacego Tokarczuka. Po święceniach pracować jako wikariusz w parafii pw. św. Wojciecha w Krośnie. W roku 1989 rozpocząć pracę duszpasterską wśród wiernych wyznania rzymskokatolickiego na Ukrainie w diecezji kamieniecko-podolskiej. Poza obowiązkami duszpasterskimi pełnił w tamtejszej diecezji funkcję Wikariusza Generalnego, kanclerza kurii oraz sekretarza biskupa diecezjalnego Jana Olszańskiego. Po siedemnasto- letnim pobycie na Ukrainie w roku 2005 powrócił do pracy w rodzinnej diecezji. Do roku 2006 pełnił funkcję dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara oraz pomagał w Wydziale Duszpasterskim Kurii Metropolitalnej. W Sądzie Metropolitalnym pełnił funkcję notariusza. W latach 2006-2015 był ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W dniu 22 sierpnia 2015 został mianowany proboszczem parafii po. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jasienicy Rosielnej. Równocześnie pełnił funkcję wicedziekana dekanatu domaradzkiego. 17 kwietnia 2015 roku został mianowany Honorowym Kanonikiem Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej.

3 kwietnia 2020 r. papież Franciszek mianował ks. prał. Krzysztofa Chudzio biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej przydzielając mu stolicę tytularną Marazane.

Nowy biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej jako zawołanie biskupie obrał słowa: Deo fideli et misericordi (Bogu wiernemu i miłosiernemu). Są one zamieszczone na wstędze pod tarczą herbu biskupiego. Tarcza herbowa jest niebieska. W jej polu znajduje się srebrny krzyż łaciński z rozszerzonymi ku końcom ramionami. Na przecięciu ramion – czerwone gorejące serce, od którego wychodzą na obie strony tarczy po trzy promienie – po prawej stronie złote, po lewej srebrne. Pod krzyżem znajduje się srebrna litera „M”. To nawiązanie do Krzyża Zawierzenia górującego nad Przemyślem i odwołanie do miejsca pochodzenia Biskupa Nominata. Gorejące Serce z promieniami to symbol Bożego miłosierdzia, któremu Ksiądz Biskup zawierza swoją posługę. Umieszczona na tarczy litera „M” i niebieskie tło tarczy odnosi się do Maryi Matki Bożej.