Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną. Jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna skierowana na pełne poznanie prawd wiary, ich zrozumienia i realizowania w codziennym życiu. Tym celem jest również stworzenie nowego sposobu myślenia – dojrzałego i świadomego katolicyzmu. Ważnym zadaniem członków Akcji Katolickiej jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary, jak również oddziaływanie na bliskie im środowisko, w szczególności związane z miejscem pracy i zamieszkania. Jest to działalność ewangelizacyjna i formacyjna.

Akcja Katolicka została powołana przez papieża Piusa XI w roku 1928. W Polsce przedwojennej Akcja Katolicka powstała w roku 1930. W ciągu niespełna 10 lat swej działalności stała się silnym ruchem skupiającym zarówno elity inteligencji katolickiej, jak i licznych przedstawicieli środowisk rzemieślniczych i chłopskich. Tuż przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków, a samo stowarzyszenie zajęło znaczące miejsce w życiu społecznym ówczesnej Polski. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce wybrany został św. Wojciech, jako święto patronalne wyznaczono uroczystość Chrystusa Króla.

Akcja Katolicka w Polsce została reaktywowana w dniu 2 maja 1996 r. Bezpośrednią inspiracją do jej reaktywowania było przemówienie Ojciec Święty Jan Paweł II do biskupów polskich podczas ich wizyty ad limina Apostolorum w styczniu 1993 r. Papież powiedział wówczas, że Akcja Katolicka zajmuje szczególne miejsce wśród różnych stowarzyszeń i ruchów katolickich i trzeba by, aby na nowo odżyła.

AK działa obecnie we wszystkich diecezjach Polski i posiada ok. 35 tys. członków.  W swej działalności Akcja skupia się na płaszczyznach działania takich jak:

  • Kształtowanie chrześcijańskiego sumienia
  • Troska o rodzinę i wychowanie,
  • Odnowa moralna społeczeństwa,
  • Troska o szerzenie miłosierdzia chrześcijańskiego,
  • Zaangażowanie w życie społeczne i polityczne,
  • Prowadzenie działalności gospodarczej ,
  • Podjęcie działalności w sferze kultury,
  • Pozyskiwanie środków masowego przekazu dla dzieła ewangelizacji.